آدونیس پلیمر تولید کننده ی سنگهای ساختمانی

محصولات

 • Castle Stone series 3001

 • Castle Stone series 3101

 • Ledge Stone series 2001

 • Limestone Jerusalem 1301

 • Lime Stone series 1101

 • Lime Stone series 1111

 • Limestone Jerusalem 1201

 • Mosiac Stone series 821

 • Mosiac Stone series 831

 • Mosiac Stone series 841

 • Mosiac Stone series 851

 • Mosiac Stone series 861

 • Mosiac Stone series 871

 • Stepping Stone 5801

 • Stepping Stone 5601

 • Old Brick series 611

 • Stepping Stone 5010.1

 • Stepping Stone 5010.2

 • Stepping Stone 5101

 • Old Brick series 711

 • Stepping Stone 5701

 • Stepping Stone 5301

 • Veneer Stone 101

 • Veneer Stone 201

 • Veneer Stone 301

 • Veneer Stone 401

 • Veneer Stone 501

 • Veneer Stone 601

 • Veneer Stone 701

 • Stepping Stone 5401